Wspieramy przy transakcjach nieruchomościowych i czuwamy nad całym inwestycyjnym procesem budowlanym. Przeprowadzamy na rzecz klienta analizę stanu prawnego nieruchomości (due diligence), asystujemy przy negocjowaniu i zawieraniu umów z zakresu obrotu nieruchomościami (m.in. umowy sprzedaży, umowy dzierżawy, umowy najmu, umowy ustanowienia służebności) i wspomagamy przy zarządzaniu nieruchomościami.

Pomagamy w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych warunkujących realizację inwestycji, w szczególności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatora zabytków, zezwoleń zarządcy drogi, zezwolenia na wycinkę drzew i pozwolenia na użytkowanie.

Znając specyfikę procesu inwestycyjnego sporządzamy, negocjujemy i opiniujemy umowy zawierane w procesie inwestycyjnym, w szczególności umowy o roboty budowlane, umowy o prace projektowe, umowy o zastępstwo inwestycyjne i pełnienie nadzoru inwestorskiego.