1. Nasze usługi
 2. Pomoc w zarządzaniu kryzysowym
 3. Obsługa prawna zamówień publicznych
 4. Pomoc przy wnioskach o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
 5. Postępowania procesowe
 6. Funkcjonowanie spółek
  1. Nasze usługi
   1. Restrukturyzacja pozasądowa
     
    Obecna pandemia to największy wielopłaszczyznowy globalny kryzys w historii nowożytnego świata. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom grupa ekspertów kancelarii jest gotowa udzielić Państwu pomocy prawnej z uwzględnieniem biznesowych potrzeb Państwa firmy, będącej realnym wsparciem w aktualnej sytuacji gospodarczej.
    Oferujemy kompleksowe i spersonalizowane do Państwa potrzeb doradztwo prawne, obejmujące:

    1. Diagnozę prawną sytuacji Państwa przedsiębiorstwa, w tym:
     • Analizę i diagnozę obszarów działalności Państwa przedsiębiorstwa, które już są lub mogą zostać dotknięte następstwami COVID-19;
     • Określamy skalę prawnego ryzyka wahań czy utraty płynności finansowej;
     • Określamy możliwe kierunki działań, zaznajamiamy Państwa z wadami i zaletami każdego z rozwiązań;
     • Rozumiemy biznes; w budowie strategii działania wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom i analizujemy strategię nie tylko z punku widzenia prawa ale i ekonomicznych aspektów działania rynku.
    2.  

    3. Optymalizację bieżącej działalności Państwa przedsiębiorstwa, w tym:
     • Opracowanie prawnych uwarunkowań polityki finansowej, to jest:
      • doradztwo prawne w zakresie sposobu i kolejności regulowania zobowiązań w realiach wahań w zakresie płynności finansowej;
      • pomoc prawną w ustaleniu działań niezbędnych w celu utrzymania płynności finansowej;
     •  

     • Wparcie prawne przy optymalizacji kosztów Państwa przedsiębiorstwa, to jest:
      • Prawną analizę kosztów, które mogą zostać zredukowane;
      • weryfikację umów pod kątem możliwości zawieszenia obowiązku ich wykonania, wypowiedzenia lub rozwiązania w czasie pandemii;
      • renegocjację kluczowych dla działalności Państwa przedsiębiorstwa umów;
      • doradztwo prawne w zakresie zabezpieczenia wykonania kluczowych umów przez kontrahentów;
        
     • Wparcie przy pozyskaniu ulg i rekompensat, w tym:
      • w ramach tzw. układów ratalnych z US,
      • w ramach wakacji kredytowych w bankach,
      • w ramach wszelkich narzędzie przewidziane tarczą antykryzysową.
   2.  

   3. Restrukturyzacja sądowa
     
    W zależności od indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa konieczne może okazać się rozważenie możliwości restrukturyzacji zadłużenia z pomocą sądu.

    W takiej sytuacji zapewniamy i oferujemy Państwu pakiet pomocy w postaci sądowej ochrony przed upadłością, to jest:

    • doradztwo w zakresie oceny czy zachodzą przesłanki uzasadniające otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
    • doradztwo w zakresie wyboru rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego;
    • przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
    • kompleksowa obsługa i wsparcie w trakcie całego postępowania restrukturyzacyjnego.
   4.  

   5. Postępowania upadłościowe
     
    W przypadku niedopuszczalności podjęcia działań restrukturyzacyjnych lub przewidywanego braku ich skuteczności, koniecznym dalszym krokiem może być wszczęcie postępowania upadłościowego. JSLegal oferuje swoje wsparcie w zakresie prowadzenia postępowania upadłościowego zarówno po stronie dłużników, jak i wierzycieli, w tym:

    • przygotowanie wniosku dla dłużnika o ogłoszenie upadłości, jeśli zaistnieją przesłanki niewypłacalności oraz powstanie obowiązek zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości lub dla wierzyciela zamierzającego w ten sposób dochodzić razem z innymi wierzycielami swoich należności od niewypłacalnego dłużnika;
    • przygotowanie wniosku o przygotowaną likwidację (pre-pack) wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego lub jego znacznej części (np. w formie ZCP) oraz projektem umowy kupna-sprzedaży i pozostałej dokumentacji związanej ze sprzedażą;
    • doradztwo w zakresie zawierania układu w toku postępowania upadłościowego, w tym przygotowanie projektu układu;
    • doradztwo na rzecz kadry menadżerskiej z związku z niewypłacalnością, w szczególności obejmujące działania na rzecz ochrony prywatnych majątków członków zarządu w świetle art. 299 Kodeksu spółek handlowych oraz postępowania w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 373 ustawy Prawo upadłościowe;
    • doradztwo w zakresie upadłości konsumenckiej.
  2.  

  3. Pomoc w zarządzaniu kryzysowym
   1. pomagamy naszym klientom w wykorzystaniu środków z tarczy antykryzysowej w zakresie:
    • składania wniosków o udzielenie finansowania państwowego przedsiębiorcom,
    • składania wniosków o zwolnienie/umorzenie składek ZUS,
    • regulacji stosunków prawnych z pracownikami,
    • uzyskania finansowego wsparcia od PFR uzyskania zwolnień i ulg podatkowych oraz przedłużenia czasu na zapłatę podatków i innych opłat,
    • analizy sytuacji prawnej pracowników będących cudzoziemcami.
   2.  

   3. Prawo pracy
     
    W zakresie prawa pracy oferujemy naszym klientom kompleksowe doradztwo oraz praktyczną pomoc w zakresie zmian w strukturze zatrudnienia wykorzystując możliwości wynikające z obowiązującego kodeksu pracy oraz ustawy COVID-19. Oferujemy także przygotowywanie wszelkich koniecznych umów i porozumień z pracownikami lub pracodawcami. Wspieramy, czynnie uczestnicząc w negocjowaniu porozumień ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.

    Doradzamy naszym klientom także w obszarze zmian formy pracy, w tym poprzez przejście w tryb pracy zdalnej, a także skutecznych rozwiązań w zakresie czasu pracy pracowników. Doradzamy jak kształtować zatrudnienie, aby firma przetrwała.

   4.  

   5. Wnioski restrukturyzacyjne
     
    Rozwijająca się sytuacja związana z zagrożeniem epidemicznym wymaga od przedsiębiorców dynamicznego reagowania na zmiany w zakresie płynności finansowej. Przedsiębiorcy mają na szczęście narzędzia, w tym prawne pozwalające uchronić przedsiębiorstwo przed upadłością.

    Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom oferujemy Państwu wsparcie w przygotowaniu i złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, przeznaczonego dla podmiotów niewpłacanych lub zagrożonych niewypłacalnością.

    Zapewniamy i oferujemy Państwu wsparcie polegające między innymi na:

    • doradztwie w zakresie oceny czy zachodzą przesłanki uzasadniające otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
    • doradztwo w zakresie wyboru jednego z kilku rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, optymalnego dla sytuacji Państwa przedsiębiorstwa i adresującego zarówno aspekty prawnej jak i biznesowe;
    • przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
    • kompleksowa obsługa i wsparcie w trakcie całego postępowania restrukturyzacyjnego.
   6.  

   7. Zarządzanie kontraktami
     
    W czasie panującej na całym świecie pandemii COVID-19, znakomita większość przedsiębiorców już odczuwa albo za chwilę będzie odczuwać trudności związane z realizacją umów handlowych. Specjaliści z JSLegal wspierają swoich klientów w zakresie:

    • analizy postanowień bieżących i przyszłych umów handlowych z dostawcami i klientami, w tym ich weryfikacji pod kątem postanowień dotyczących odpowiedzialności stron i możliwości rozwiązania bądź zmiany warunków, w szczególności w zakresie treści klauzuli o sile wyższej oraz klauzuli o nadzwyczajnej zmianie stosunków (rebus sic stantibus);
    • renegocjacji obecnych umów handlowych i warunków współpracy z uwagi na identyfikację przez jedną ze stron umowy ryzyka niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy, w tym treści postanowień dotyczących kary umownej;
    • tworzenia projektów porozumień w zakresie dalszej współpracy stron w świetle braku możliwości regulowania przez jedną z nich zobowiązań wynikających z łączącej ich umowy, w tym w szczególności uregulowanie zasad odroczenia terminów spełnienia świadczeń;
    • tworzenia projektów zawiadomień skierowanych do kontrahentów w zakresie możliwości niewywiązania się z warunków umowy (jako przejaw dobrej praktyki rynkowej).
  4.  

  5. Obsługa prawna zamówień publicznych
    
   Oferujemy wsparcie w zakresie obsługi zamówień publicznych z punktu widzenia ich prawnych aspektów, ze szczególnym uwzględnieniem negocjowania i uzgadniania zmian umowy o udzielenie zamówienia publicznego – w zakresie dopuszczonym treścią tarczy antykryzysowej.
  6.  

  7. Pomoc przy wnioskach o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
    
   Wspieramy mikroprzedsiębiorców w procesie składania przez nich wniosków o pozyskanie pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
  8.  

  9. Postępowania procesowe
    
   Naszym klientom pomagamy prowadzić postępowania sądowe i administracyjne w trakcie stanu epidemii. Dokonujemy szczegółowej analizy możliwości skorzystania z rozwiązań przewidzianych w tarczy antykryzysowej, a zwłaszcza kwestii związanych z odroczeniem rozpoczęcia lub zawieszeniem biegu terminów procesowych i sądowych.
  10.  

  11. Funkcjonowanie spółek
    
   Naszym klientom oferujemy pomoc w przygotowaniu posiedzeń i zgromadzeń organów spółek z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.