INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Administrator danych: Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie przy ul. T. Rejtana 17 lok. 18, 02-516 Warszawa, KRS: KRS 0000389368, tel.: +48 22 542 40 40, email: [email protected] (Administrator).
Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Stosowane skróty:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. wykonywanie praw i obowiązków Administratora związanych z prowadzeniem procesu rekrutacji
  |art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (za Twoją zgodą)
  Dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu oraz inne dane, które przekażesz Administratorowi w zgłoszeniu rekrutacyjnym
 2. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
  |art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tzw. prawnie uzasadniony interes administratora)
  Dane osobowe: imię, nazwisko oraz inne dane, które przekażesz Administratorowi w zgłoszeniu rekrutacyjnym
Wycofywanie zgody: W każdej chwili masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim została ona wyrażona. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem za pomocą wiadomości e-mail skierowanej na adres wymieniony w sekcji „Administrator danych”.Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem.
Kategorie odbiorców: Twoje dane osobowe mogą być przekazane:

 1. upoważnionym pracownikom lub zleceniobiorcom Administratora
 2. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora wybrane usługi, związane z realizacją procesu rekrutacji (usługi księgowe, prawne, marketingowe, informatyczne – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług)
 3. odpowiednim organom, w przypadku wystąpienia przez nie z uzasadnionym żądaniem udostępnienia danych
Okres przechowywania:
 1. w celu wykonania praw i obowiązków Administratora wynikających z realizacji procesu rekrutacji – nie dłużej niż przez 12 miesięcy licząc od daty otrzymania przez Administratora Twojego zgłoszenia rekrutacyjnego (chyba że wcześniej cofniesz zgodę)
 2. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami – nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia rekrutacji, w której nie doszło do Twojego zatrudnienia
Twoje uprawnienia:

Stosowany skrót:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia, realizowane przez kontakt z Administratorem za pomocą dowolnego ze środków komunikacji wymienionych w sekcji „Administrator danych”:

 1. dostępu do treści Twoich danych osobowych (art. 15 RODO) przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora
 2. żądania sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO) przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą
 3. żądania usunięcia Twoich danych osobowych (art. 17 RODO); Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez prawo
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 RODO)
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 ust. 1 RODO)
Dobrowolność podania danych: Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.