W nieustannie zmieniającym się otoczeniu biznesu szczególną rolę odgrywają wewnętrzne reguły postępowania i procedury zapewniające zgodność działalności organizacji z przepisami prawa. Mamy obecnie do czynienia ze stale rosnącą liczbą przepisów i regulacji, jak również ze zmieniającymi się realiami rynku, w których firmy realizują swoje przedsięwzięcia.

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom stworzyliśmy interdyscyplinarną praktykę Compliance 360°. Grupa ekspertów kancelarii jest gotowa udzielić Państwu wsparcia
w takich obszarach, jak:

Bezpieczeństwo IT/Kontrola systemów

 • weryfikacja procedur w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • szkolenia działów IT wraz z testami systemów informatycznych
 • audyt bezpieczeństwa zasobów niematerialnych – tajemnice, patenty, własność intelektualna
 • szkolenia dla wybranych grup pracowników, obejmujące m. in. sposoby zapobiegania szkodliwym działaniom wywiadowczym i szpiegowskim w codziennej pracy menedżera
 • bieżące doradztwo

Weryfikacja kontrahentów

Odpowiedzialność przedsiębiorcy w związku ze zmianami w podatku VAT
ciąży na nabywcy i zbywcy. Wiąże się ona z dochowaniem staranności w zakresie weryfikacji kontrahenta. Jak udokumentować przeprowadzenie rzetelnego sprawdzenia? Odpowiedzią na nowe obowiązki jest przygotowanie raportu opisującego wiarygodność kontrahenta.

 • sprawdzenie obecnego i przyszłego kontrahenta, w jak najkrótszym czasie
 • dokonanie sprawdzeń w dostępnych bazach i rejestrach, skierowanie oficjalnych zapytań do podmiotów publicznych, np. Krajowego Rejestru Karnego, weryfikacja baz zagranicznych, uzupełnienie informacji w ramach wywiadu środowiskowego oraz wykorzystanie zasobów Internetu
 • ocena prawdziwości oświadczeń dotyczących posiadanego majątku

Prawo pracy

 • przygotowanie kodeksu etycznego
 • przygotowanie i weryfikacja regulaminu pracy
 • weryfikacja dokumentacji pracowniczej
 • weryfikacja ochrony przepływu danych osobowych w obszarze HR, a także przygotowanie w tym zakresie odpowiednich procedur
 • szkolenia z zakresu prawa pracy dostosowane do aktualnych potrzeb klienta
 • asysta przy kontroli PIP
 • bieżące doradztwo

Bezpieczeństwo ekonomiczne

 • przygotowanie polityki w zakresie cen transferowych
 • szkolenia w zakresie praw / obowiązków podatnika w tym w trakcie kontroli podatkowej
 • szkolenia w zakresie odpowiedzialności podatkowej oraz wynikające z ustawy o rachunkowości dla wskazanych obszarów w firmie klienta (finanse, księgowość)
 • weryfikacja lub przygotowanie procedur
 • bieżące doradztwo

Ochrona konkurencji

 • szkolenia wg zapotrzebowania klienta, uwzględniające specyfikę branży, w której działa
 • pomoc w weryfikacji pozycji rynkowej firmy klienta
 • bieżące doradztwo
 • przeprowadzenie symulacji kontroli UOKiK

Ochrona środowiska/Regulacje

 • identyfikacja ryzyka regulacyjnego w przedsiębiorstwie
 • weryfikacja koncesji, pozwoleń, zezwoleń, w oparciu o które działa podmiot
 • przygotowywanie wniosków w sprawie wydania koncesji, pozwolenia
 • reprezentowanie firmy w relacjach z regulatorami: URE, UTK, UKE
 • udział w trwającym audycie lub przygotowanie audytu środowiskowego
 • bieżące doradztwo

Praktyki zapobiegające korupcji/Prawo karne gospodarcze 

 • przygotowanie lub weryfikacja procedur antykorupcyjnych w przedsiębiorstwie
 • szkolenia dla pracowników lub członków zarządu w zakresie wdrożenia polityk antykorupcyjnych
 • udział w postępowaniu przygotowawczym lub rozpoznawczym w roli pełnomocnika procesowego
 • bieżące doradztwo

Ochrona danych osobowych/RODO

 • przeprowadzenie audytu zgodności funkcjonowania przedsiębiorstwa z regulacjami w zakresie danych osobowych
 • przygotowanie stosownych polityk, instrukcji i procedur postępowania z danymi osobowymi, jak również wzorów innych dokumentów, m. in. umów, rejestrów, ewidencji, klauzul informacyjnych, klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych
 • szkolenia z zakresu RODO, uwzględniające specyfikę branży klienta, jak również obszaru zatrudnienia uczestników szkolenia
 • bieżące doradztwo

Identyfikacja i neutralizacja ryzyk krytycznych w określonej branży/Ubezpieczenia

 • oferta dedykowana potrzebom konkretnego klienta
 • obsługa sytuacji kryzysowych w organizacji
 • szkolenia uzwględniające specyfikę działalności klienta
 • bieżące doradztwo

MAR

 • udział w postępowaniach przed KNF
 • bieżące doradztwo

W ramach praktyki Compliance 360° przy każdym projekcie pracuje zespół doświadczonych adwokatów, radców prawnych, byłych funkcjonariuszy Policji, specjalistów od IT i cyber security.